OBSŁUGA W RAMACH ZARZĄDU

 • dokonanie rejestracji Wspólnoty (REGON, NIP, rachunek bankowy),
 • przygotowanie umów na dostawy (wody, prądu, gazu, wywozu nieczystości, konserwacji, sprzątania, ochrony, przeglądów technicznych),
 • przygotowanie umów ubezpieczenia budynku,
 • negocjowanie pakietów dodatkowych, np. ubezpieczenia mieszkań,
 • regulowanie należności nieruchomości, w zakresie ustalonym przez Radę Osiedla/Zarząd,
 • przygotowanie zebrań Wspólnoty,
 • opracowanie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością wspólną zgodnie z preferencjami właścicieli:
  • plan zachowawczy – utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym,
  • plan rozwojowy – powiększanie wartości nieruchomości,
  • plan pozyskiwania pożytkówADMINISTROWANIE

 • udział w procesie przejęcia nieruchomości od developera lub dotychczasowego zarządcy,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz negocjowanie cen i warunków umów,
 • kontrola i nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów wspólnych nieruchomości,
 • kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku,
 • kontrola i nadzór nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości – np. ochrona,
 • dokonywanie odczytów liczników lub nadzór nad wykonywaniem odczytów liczników przez podmioty zewnętrzne, w okresach wynikających z terminów rozliczeń mediów,
 • nadzór nad terminowym zlecaniem kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
 • sporządzenie regulaminów oraz instrukcji obsługi lokalu,
 • pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości,
 • prowadzenie biura Administracji (korespondencja z mieszkańcami, odbieranie telefonów, maili),
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego,
 • zgłaszanie usterek części wspólnych developerowi,
 • kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • kontrola i nadzór nad odbiorem prac remontowych i modernizacyjnych,
 • wykonywanie podjętych uchwał przez właścicieli nieruchomości,
 • bieżące monitorowanie ogólnego stanu technicznego nieruchomości,
 • kontakt telefoniczny 24h na dobę z administratorem oraz internetowa obsługa mieszkańców,
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu właścicieli lokali,
 • przygotowywanie raportów dla Zarządu lub Rady Osiedla,
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokaliOBSŁUGA PRAWNA – Kancelaria Prawna Grupy Alfa

 • reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi w przypadku, gdy Wspólnota zostaje pozwana,
 • przygotowanie umów na dostawy mediów i usług,
 • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty (regulaminów, itp.)OBSŁUGA KSIĘGOWA – Kancelaria Podatkowa Grupy Alfa

 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i usług,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media,
 • pobieranie dochodów z pożytków,
 • windykacja należności,
 • dla Wspólnot Mieszkaniowych zapewniamy internetowy dostęp do indywidualnych kont właścicieli lokali, gdzie można 24h na dobę sprawdzić naliczenia, wpłaty i rozliczenia, przeczytać ważne informacje zamieszczone przez zarządcę/administratora,
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego,
 • przygotowywanie miesięcznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • wystawianie w imieniu developera zawiadomień/faktur dla lokali przekazanych od chwili przejęcia do czasu podpisania aktu notarialnego,
 • rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i składanie deklaracjiOBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym Książki Obiektu Budowlanego, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • przygotowywanie planów remontowych,
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz odbiór tych prac,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanychADMINISTROWANIE W IMIENIU I NA RZECZ DEVELOPERA

 • przygotowanie dla Developera modelu zarządzania nieruchomością,
 • czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach,
 • założenie i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
 • monitorowanie pracy usługodawców związanych z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • kontrola czystości i utrzymywanie w należytym stanie części wspólnych, pomieszczeń i terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 • kontrola pracy firm odpowiedzialnych za konserwację urządzeń technicznych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych związanych z usuwaniem awarii i ich skutków,
 • dyżury administratora na terenie nieruchomości,
 • wizytacje nieruchomości według potrzeb,
 • analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi oraz negocjowanie cen i warunków umów,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wad i usterek w lokalach jak i częściach wspólnych oraz przekazywanie ich Developerowi/Wykonawcy,
 • nadzór nad procesem zgłaszania i usuwania usterek/wad,
 • monitoring terminowego usuwania usterek przez wykonawców,
 • rozliczenie użytkowników lokali mediów (cw, zw, zw, co) za okres od dnia protokolarnego przejęcia lokalu do dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej i przekazanie danych Developerowi,
 • opisywanie, weryfikacja faktur dotyczących nieruchomości i przekazywanie ich do siedziby Zleceniodawcy,
 • ubezpieczanie nieruchomości wspólnej na preferencyjnych warunkach wynegocjowanych specjalnie dla nieruchomości zarządzanych przez naszą firmęPOWOŁANIE WSPÓLNOTY

 • wystąpienie o nadanie NIP, REGON w terminie jednego dnia roboczego od dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • założenie konta bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowanie uchwał, regulaminów i statutów,
 • rejestracja Wspólnoty