MAKROPRZEDSIĘBIORCA

Kompleksowa obsługa
podmiotów gospodarczych

więcej

PAKIET "MÓJ PRAWNIK"

Stały dostęp do profesjonalnej
pomocy prawnej

więcej

KPGA

Przejdź do pełnej oferty
Kancelarii Prawnej Grupy Alfa

więcej

PAKIET „MÓJ PRAWNIK”

Dzięki pakietowi „Mój Prawnik” Klient uzyskuje stały i łatwy dostęp do pomocy prawnej, która obejmuje:

- obsługę dedykowanego prawnika;
- telefoniczne konsultacje prawne (trzy w miesiącu);
- uzyskanie projektu umowy (godzina pracy nad umową w miesiącu);
- analizę i opiniowanie umowy (godzina pracy nad umową w miesiącu);
- wstępną analizę sprawy windykacyjnej;
- weryfikację podmiotu w Krajowym Rejestrze Długów lub Banku Informacji Gospodarczej lub InfoMonitorze (jeden podmiot w miesiącu);
- wezwanie dłużnika do zapłaty (dwa wezwania w miesiącu);
- elektroniczną pieczęć prewencyjną.

Koszt ww. pakietu w pierwszym miesiącu wynosi 1 zł netto, a w kolejnych miesiącach cena zostanie ustalona indywidulanie z każdym klientem.
Umowa z klientem jest jasna i zawierana na czas nieokreślony, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.OBRÓT GOSPODARCZY

Kancelaria Prawna Grupy Alfa zapewnia kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych działających na rynku. Specjalizuje się w obsłudze spółek, wspomaga ich zarządzanie, przeprowadzanie fuzji oraz przekształceń. Przedstawiciele Kancelarii uczestniczą w negocjacjach, przygotowują projekty umów, nadzorują oraz optymalizują każdy etap działań spółek w zakresie prawa, finansów oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

KPGA zapewnia obsługę w zakresie:
- funkcjonowania spółek, fuzji, przekształceń;
- negocjacji;
- umów handlowych;
- prawa spółek;
- prawa korporacyjnego;
- prawa pracy, kontraktów menadżerskich;
- prawa podatkowego (w tym doradztwa podatkowego);
- optymalizacji procedur oraz struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa;
- zamówień publicznych;
- prawa upadłościowego i naprawczego;
- prawa konkurencji.WINDYKACJA

Oferta KPGA obejmuje windykację długów polegającą na dochodzeniu roszczeń finansowych od przedsiębiorców jak również od osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Dzięki bogatemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw sądowych, windykacyjnych i postępowań egzekucyjnych, Kancelaria dostarcza Klientom narzędzia skutecznego egzekwowania należności.

KPGA zapewnia obsługę w zakresie:
- monitoringu należności, przygotowania wezwania do zapłaty;
- kontaktu z dłużnikiem, negocjacji;
- polubownego postępowania, opracowania ugody i realnego harmonogramu spłat;
- kompletnej obsługi prawnej we wszystkich etapach windykacji;
- postępowań sądowych, reprezentacji przed sądem przez profesjonalnych pełnomocników;
- uzyskania tytułu wykonawczego na drodze sądowej;
- zabezpieczenia wierzytelności;
- przygotowania wniosku egzekucyjnego;
- egzekucji komorniczej, współpracy z komornikiem i udziału w czynnościach egzekucyjnych.PODATKI I FINANSE

KPGA wspomaga proces optymalnego zarządzania finansami oraz rozliczania podatków w przedsiębiorstwie. Współpracuje z bankami oraz instytucjami finansowymi, zapewniając Klientom kompleksowe usługi, w tym m.in.: leasing, faktoring, kredyty, w oparciu o indywidualne negocjacje warunków umowy, a tym samym ofertę dostosowaną do potrzeb Klienta.

KPGA zapewnia obsługę w zakresie:
- badania sprawozdań finansowych;
- reprezentowania Klientów w sporach z organami podatkowymi;
- planowania i doradztwa podatkowego;
- planowanie podatkowe;
- doradztwa finansowego.AUDYT I WYCENY

Przeprowadzanie specjalistycznego audytu, tzw. due diligence, zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego podmiotu oraz gwarantuje powodzenie prowadzonych inwestycji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom KPGA oferuje audyt finansowy, w tym profesjonalne badanie sprawozdań finansowych, audyt prawny oraz doradztwo w zakresie mechanizmów kontroli przedsiębiorstwa.

KPGA zapewnia obsługę w zakresie:
- badania sprawozdań finansowych;
- audytów prawnych nieruchomości;
- weryfikacji procedur lub audytu programu ochrony danych osobowych.AUDYTY CZYSTOŚCI

Audyt jest niezależną oceną wykonywania usługi porządkowo-czystościowej, świadczonej przez Klienta. Przedmiot audytu jest badany na zgodność z określonym punktem odniesienia – listą kontrolną KPGA (opracowaną w oparciu o ogromne doświadczenie z wieloma odbiorcami usługi oraz wytycznymi instytucji kontrolujących czystość w obiektach), przepisami prawa, normami, standardami lub przepisami wewnętrznymi danej organizacji (polityki, procedury). Celem audytu jest określenie poziomu zgodności z normą audytową oraz wskazanie możliwych niezgodności, stanowiących prawne, finansowe lub inne ryzyko dla przedmiotu badania. Raport końcowy audytu wskazuje optymalne rozwiązania, które zapewniają wysoką jakość świadczonej usługi przy jednoczesnym zachowaniu racjonalności ponoszonych kosztów.

Korzyści ze współpracy z KPGA :
- oszczędności wynikające z unikania kar finansowych nakładanych przez odbiorcę usługi;
- udoskonalanie jakości wykonywanej usługi;
– wzmacnianie wizerunku Klienta, jako solidnego partnera;
- zwiększenie zyskowności kontraktu;
- wyeliminowanie lub zminimalizowanie strat kontraktu;
- osiągnięcie skutecznego rozwiązania (kompromis pomiędzy wymaganiami Klienta a założeniami budżetowymi) dzięki połączeniu wiedzy z doświadczeniem zarządczym;
- niezależna i obiektywna ocena dotychczasowego sposobu wykonywania usługi;
- gwarancja zachowania poufności uzyskanych informacji ze względu na obowiązujące KPGA przepisy prawa;
- możliwość wykorzystania uzyskanej opinii w ramach audytu w kontaktach z odbiorcą usługi sprzątania;
- korzystanie z wiedzy specjalistów w danej dziedzinie lub wybranym zakresie, co eliminuje konieczność ponoszenia kosztów zatrudnienia dodatkowych pracowników na etacie;
- autorskie i praktyczne rozwiązania będące wynikiem wieloletniego doświadczenia u czołowych dostawców usług porządkowych.

Zakres audytu jest uzależniony od aktualnych potrzeb Klienta i przykładowo może obejmować analizę problemu, z którym Klient ma trudności i potrzebuje wsparcia specjalisty, np.:
- dobór właściwych środków chemicznych;
- określenie ilości sprzętu w zależności od rodzaju sprzątanej powierzchni;
- udzielnie wskazówek jak pozbyć się trudnych do usunięciu zabrudzeń;
- optymalizacja organizacji pracy personelu liniowego pod kątem ilości etatów oraz ich wymiarów;
- określenia potrzeb szkoleniowych dla kadry wykonawcy usługi.

Kompleksowe badanie:
Badanie polega na szczegółowej analizie wskazanego przez Klienta kontraktu i wizji lokalnej obiektu, w którym jest wykonywana usługa porządkowa. Audytowi podlegają wszystkie procesy, które składają się na usługę sprzątania, w tym m.in.: organizacja pracy personelu liniowego, zużycie środków chemicznych i materiałów eksploatacyjnych, wykorzystanie maszyn i urządzeń, znajomość pracowników technik sprzątania, itp. Dzięki kompleksowej analizie możliwe jest zaproponowanie Klientowi rozwiązań mogących zapewnić wysoką jakość wykonywanej usługi oraz zoptymalizować ponoszone koszty.

Szczegółowe informacje dotyczące zaprezentowanych powyżej rozwiązań zostaną przedstawione indywidualnie podczas spotkania umożliwiającego określenie zakresu potrzeb Klienta oraz specyfiki jego działalności.BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI

KPGA zapewnia obsługę całego procesu inwestycyjnego pod względem prawnym, poczynając od pozyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji zatwierdzającej projekt budowlany inwestora. Znajomość specyfiki branży umożliwia wdrożenie nie tylko kompleksowych rozwiązań prawnych, ale również procedur usprawniających zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutację czy weryfikację zużytego paliwa.

KPGA zapewnia obsługę w zakresie:
- doradztwo dotyczące umów o roboty budowlane (przygotowywanie nowych umów i konsultowanie już zawartych), ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności inwestora za zobowiązania generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy, nadzór inwestorski;
- reprezentację w sporach związanych z robotami budowlanymi (postępowanie polubowne, mediacja, spory sądowe);
- pomoc prawną w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
- współpracę z rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi z zakresu budownictwa, architektami;
- wartości nieruchomości (grunty, lokale mieszkalne i użytkowe);
- obsługę w postępowaniach zmierzających do uzyskania decyzji administracyjnych;
- czynności zmierzające do zmiany kwalifikacji ziemi (rolna – budowlana);
- audyty prawne nieruchomości;
- optymalizacje procedur obowiązujących na budowie;
- zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, zwolnienia, tworzenie, modyfikacja struktur pracowniczych);
- pomoc w odzyskiwaniu wywłaszczonych nieruchomości;
- pomoc w nabyciu nieruchomości poprzez zasiedzenie.RODZINA

Konflikty rodzinne są częścią życia niemal każdego człowieka. Trudność tych sytuacji polega głównie na zaangażowaniu emocjonalnym. Należy wówczas pamiętać o tym, że obiektywizm może zachować wyłącznie osoba postronna, która w oparciu o bogate doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i zrozumienie, będzie mogła w sposób należyty reprezentować Klienta.

Przedstawiciele KPGA doradzają lub reprezentują Klientów w sprawach:
- rozwodowych;
- alimentacyjnych (w tym również sprawy dotyczące dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na terenie Unii Europejskiej);
- adopcyjnych;
- ustanowienia kontaktów i opieki nad małoletnimi dziećmi;
- ustalenia miejsca pobytu dzieci;
- o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich;
- o stwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa;
- o przysposobienie;
- o ubezwłasnowolnienie;
- o podział majątku wspólnego;
- o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
- o rozwiązanie i unieważnienie małżeństwa;
- o separację;
- dotyczące opieki i kurateli.DETEKTYW

KPGA oferuje usługi licencjonowanych detektywów, z którymi opracowano wyjątkowe zasady współpracy, kierowane wyłącznie do Klientów Kancelarii. Istnieje możliwość skorzystania z poniższych usług przy zachowaniu całkowitej poufności, bezpieczeństwa oraz pilotażu każdej sprawy przez dedykowanych prawników.

Działania detektywistyczne w zakresie:
- dokumentacji rozwodowej;
- genealogii i poszukiwania świadków;
- windykacji i ustalenia dłużników;
- wywiadu gospodarczego;
- kontroli lojalności i wiarygodności pracowników;
- weryfikacji kontrahentów;
- ujawniania nieuczciwej konkurencji;
- wykrywania podsłuchów;
- wdrażania systemów zabezpieczeń;
- ochrony marki i znaków towarowych;
- zabezpieczania przed inwigilacją;
- nadzoru i monitorowania obiektów;
- niejawnej ochrony osób i firm;
- pomocy w przypadku wystąpienia porwania dla okupu;
- pomocy w przypadku wystąpienia porwania rodzicielskiego;
- poszukiwania osób ukrywających się i zaginionych;
- poszukiwania utraconego mienia.